Începând cu data de 16 octombrie 2015, în conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 5268 / 2015, dosarele pentru Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară (clasele I-X) sunt primite şi evaluate de către inspectoratelele şcolare. Pentru clasele a XI-a și a XII-a primirea și evaluare se face de către CNRED.

Acte necesare (pentru clasele a XI-a și a XII-a)
1. Cerere prin care se solicită echivalarea studiilor:
 documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere-echivalare-preuniversitar.pdf
 se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs;
2. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate:
 foile matricole pentru toţi anii de studii:
 în original sau
 în copie legalizată sau
 în copie certificată “conform cu originalul” de către Inspectoratul Şcolar Judeţean / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
 Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie simplă – dacă este cazul;
3. Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:
 pentru actele de studii emise în Republica Moldova:
 copii legalizate dacă documentele sunt completate cu grafie latină sau
 copii simple şi traduceri în limba română legalizate dacă documentele sunt completate cu grafie chirilică.
 pentru actele de studii emise în alte state:
 copie simplă după original,
 traducere legalizată în limba română, cu excepţia actelor de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană).
4. Documente personale de identificare, în copie simplă:
 certificat de naştere şi
 paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4,
 actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate (pentru elevii care au împlinit 14 ani).
Depunerea actelor
Dosarul astfel întocmit se depune la inspectoratul şcolar în raza căruia se află instituţia de învăţământ la care urmează să se continue studiile.

Dosarele care au fost depuse la Inspectoratele Şcolare Judeţene şi la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor fi transmise săptămânal, pe cale oficială, la CNRED.

Evaluarea dosarelor
Durata procedurii de recunoaştere pentru perioadele de studii preuniversitare va fi de 30 zile, de la data depunerii dosarului complet.

Nu se soluţionează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:
• să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
• să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.
Dosarele se verifică numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.
Răspunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare
Răspunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate se vor comunica de către CNRED, în scris, Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Conform ultimelor acte normative în vigoare vă aducem în atenție faptul că:

• toți bursierii FLEX trebuie să se întoarcă din SUA cu un document/adeverință/foaie matricolă care să explice clar materiile studiate, notele obținute și dacă elevul poate să treacă sau nu în clasa următoare de studiu

• pentru liceenii care petrec în SUA clasa a IX- sau a X-a echivalarea se va face direct la Inspectoratul Școlar Județean iar pentru cei ce petrec în SUA clasa a XI-a sau a XII-a echivalarea se va face de către CNRED.
• liceenii care petrec în SUA orice clasă din IX-XII vor avea anul de studiu petrecut în SUA echivalat automat în România, dacă au absolvit toate examenele date la liceul din SUA. Altfel spus, ei vor trece în clasa următoare aici în România fără a susține altfe diferențe.
• liceenii FLEX ce petrec în SUA clasa a XII-a și susțin în SUA examenul SAT sau ACT își vor echivala rezultatul acelui examen cu Bacalaureatul și astfel nu vor mai trebui să susțină examen de BAC în România. Cei ce nu susțin în SUA un examen SAT sau ACT vor susține Bacalaureatul în România la întoarcere, după reunoașterea notelor și susținerea diferențelor la limba română și istorie,
Informații suplimentare sunt disponibile aici: http://www.cnred.edu.ro/

Persoanele de contact din partea Centrului Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED) sunt:

Nina VASILESCU, consilier
E-mail: vasilescu.nina@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 62 69
Fax: 021 317 85 17

Dana CONSTANTIN, consilier
E-mail: constantin.dana@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 56 59
Fax: 021 313 10 13

Staff-ul American Councils România va asista bursierii FLEX în procesul de realizare a dosarelor pentru echivalarea anului academic petrecut în SUA, DAR NU va îndeplini proceduri în numele acestora. Întrega responsabilitate pentru îndeplinirea procedurilor necesare echivalării cade în grija bursierilor, instituția abilitată a face echivalarea fiind CNRED.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE-Click aici!

[/column]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search